Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

O instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

ul. Koszalińska 12, 78-320 Połczyn-Zdrój

telefon/fax  94 36-64-848

adres e-mail:  eb@pcprpolczynzdroj.pl

dział świadczeń: swiadczenia@pcprpolczynzdroj.pl

dział pieczy zastępczej: piecza@pcprpolczynzdroj.pl

dział dofiansowań ze środków PFRON: pfron@pcprpolczynzdroj.pl

dział księgowości: ksiegowosc@pcprpolczynzdroj.pl

Regionalne Centrum Kryzysowe : rck@pcprpolczynzdroj.pl

Dział ds. pomocy instytucjonalnej: 530-031-023

Dział ds. rodzin zastępczych: 530-032-187

Dział ds. osób niepełnosprawnych: 530-056-452

Dział księgowości: 530-031-023

Regionalne Centrum Kryzysowe: 531-572-825
 

Dyrektor PCPR w Świdwinie Paweł Drzewiecki 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie utworzone zostało na podstawie uchwały Nr IV/1/98 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 1998 r. centrum jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana jest bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

- Sekretariat,
- Dział ds. pomocy instytucjonalnej,
- Dział ds. rodzin zastępczych,
- Dział ds. osób niepełnosprawnych,
- Dział księgowości.
Aktualnie PCPR zatrudnionych jest 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.


Przedmiot działalności PCPR:
- Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie
w społeczeństwie,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
- organizowanie i zapewnianie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
- opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
- organizowanie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej.
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne
oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.
-przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze.
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
- pomoc uchodźcom
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych             o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
- realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.


Kompetencje:
-wydawanie z upoważnienia Starosty Powiatu decyzji administracyjnych dotyczących:
- skierowań do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- przyznania dofinansowania ze środków PFRON.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.
Pracownicy PCPR realizują zadania określone w ustawach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. Pisma i wnioski mieszkańców są rejestrowane w sekretariacie. Poszczególni pracownicy przyjmują mieszkańców zgodnie z zakresem realizowanych zadań. Wszystkie sprawy realizowane są bez zwłoki zgodnie z kpa. Decyzje administracyjne wydawane są  po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz zebraniu dokumentów w przedmiotowych sprawach. Każda osoba zgłaszająca się do Centrum (pisemnie, telefonicznie lub osobiście) otrzymuje pełna informację o przysługujących prawach i uprawnieniach, a także możliwościach ubiegania się o pomoc w innych jednostkach funkcjonujących na terenie powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w celu realizacji zadań współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie prowadzone są następujące zbiory danych osobowych:
- ewidencja skarg i wniosków,
- ewidencja rodzin zastępczych,
- ewidencja dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ewidencja osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej,
- ewidencja osób korzystających ze środków PFRON.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny