Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

Dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

WNIOSEK „DOBRY START” (300+)

Utworzono dnia 25.07.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku rozpoczyna przyjmowanie  WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+)  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz.1061). Świadczenie Dobry start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych oraz osobom usamodzielnianym  (w rozumieniu ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – raz w roku. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się  20. roku życia,
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków ustala się od 1 sierpnia do 30 listopada każdego roku kalendarzowego. Przyznanie świadczenia „dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia „dobry start” oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „dobry start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje o możliwości odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start”. Nieodebranie informacji
o przyznaniu świadczenia „dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Pouczenie:

  1. Zgodnie z § 27.ust.1 Rozporządzenia rady ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U.
    z 2018r. poz.1061) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ,w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
  2. Zgodnie z § 31 ust.1 osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu. 
  3. Zgodnie z § 31 ust. 2 za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

a) świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów     albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

       b) świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

       c) świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego  świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

4.  Zgodnie z § 31 ust. 7 kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu
z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

5.    Zgodnie z § 31 ust. 8 nienależnie pobrane świadczenie dobry start podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.           

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny