Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

Rodziny zastępcze

Zostań rodzicem zastępczym...

 

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające zaspokojenie dziecku jego indywidualnych potrzeb w tym :

 - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

 - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

- wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • posiadają świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej .
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Jako rodzina zastępcza masz prawo do:

 • reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z jego utrzymaniem (alimentów, zasiłku pielęgnacyjnego, renty rodzinnej)
 • uzyskania w miarę możliwości informacji o przyjmowanym dziecku, jego sytuacji rodzinnej, specyficznych potrzebach
 • kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w rodzinie
 • wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w rozwiązywaniu problemu związanych z opieką nad dzieckiem,
 • pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

 

 Rodzicom zastępczym oferujemy:

 • pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 • opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • szkolenia,
 • pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,
 • pomoc materialną dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

 

Jeśli już się zdecydujesz być rodzicem zastępczym  pamiętaj, że:

 • przyjmujesz dziecko odrzucone i zranione przez własnych rodziców,
 • nie możesz konkurować z rodzicami dziecka, masz pomóc mu w akceptacji jego rodziców,
 • w swojej rodzinie zachowaj hierarchię, dbaj o wszystkich równo i jednakowo,
 • bądź konsekwentny, nie pozwalaj dziecku na wszystko,
 • mów o problemach głośno, nie zamykaj się w czterech ścianach,
 • nie skupiaj się na problemach ale rozwiązaniach, masz prawo do korzystania  z pomocy specjalistów.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny