Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

O instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

ul. Koszalińska 12, 78-320 Połczyn-Zdrój

telefon/fax  94 36-64-848

sekretariat:   sekretariat@pcprpolczynzdroj.pl

dział świadczeń: swiadczenia@pcprpolczynzdroj.pl

adres e-mail:  eb@pcprpolczynzdroj.pl

dział pieczy zastępczej: piecza@pcprpolczynzdroj.pl

dział dofinasowań ze środków PFRON: pfron@pcprpolczynzdroj.pl

dział księgowości: ksiegowosc@pcprpolczynzdroj.pl

Regionalne Centrum Kryzysowe : rck@pcprpolczynzdroj.pl

Dział ds. pomocy instytucjonalnej: 530-031-023

Dział ds. rodzin zastępczych: 530-032-187

Dział ds. osób niepełnosprawnych: 530-056-452

Dział księgowości: 530-031-023

Regionalne Centrum Kryzysowe: 531-572-825

Dyrektor PCPR w Świdwinie Paweł Drzewiecki 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie utworzone zostało na podstawie uchwały Nr IV/1/98 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 1998 r. centrum jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana jest bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

- Sekretariat,

- Dział ds. pomocy instytucjonalnej,

- Dział ds. rodzin zastępczych,

- Dział ds. osób niepełnosprawnych,

- Dział księgowości.

Aktualnie PCPR zatrudnionych jest 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przedmiot działalności PCPR:
- Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie
w społeczeństwie,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
- organizowanie i zapewnianie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
- opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
- organizowanie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej.
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne
oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.
-przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze.
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
- pomoc uchodźcom
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych             o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
- realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.


Kompetencje:
-wydawanie z upoważnienia Starosty Powiatu decyzji administracyjnych dotyczących:
- skierowań do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- przyznania dofinansowania ze środków PFRON.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.
Pracownicy PCPR realizują zadania określone w ustawach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. Pisma i wnioski mieszkańców są rejestrowane w sekretariacie. Poszczególni pracownicy przyjmują mieszkańców zgodnie z zakresem realizowanych zadań. Wszystkie sprawy realizowane są bez zwłoki zgodnie z kpa. Decyzje administracyjne wydawane są  po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz zebraniu dokumentów w przedmiotowych sprawach. Każda osoba zgłaszająca się do Centrum (pisemnie, telefonicznie lub osobiście) otrzymuje pełna informację o przysługujących prawach i uprawnieniach, a także możliwościach ubiegania się o pomoc w innych jednostkach funkcjonujących na terenie powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w celu realizacji zadań współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie prowadzone są następujące zbiory danych osobowych:
- ewidencja skarg i wniosków,
- ewidencja rodzin zastępczych,
- ewidencja dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- ewidencja osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej,
- ewidencja osób korzystających ze środków PFRON.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny